Bonitering og produksjonsevne

Denne kalkulatoren estimerer høydebonitet og produksjonsevne (årlig middeltilvekst i m3 per ha) for jevnalderskog, basert på NIBIO's undersøkelser.

Verdier for produksjonsevne gjelder skogbestand hvor tettheten er holdt relativt høyt under hele omløpet, dvs. skjøttet for å ha en stor ytelse. Produksjonsnivået som oppnås i en vanlig skog ligger gjerne 20-40 % lavere.

ÅMT-maks angir den brysthøydealder hvor man kan forvente at middeltilveksten er størst, dvs. at bestandet er hogstmodent ut fra masseprinsippet.

Merk at høydebonitetsfunksjonene har hvert sitt gyldighetsområde som er angitt i orginalpublikasjonene. Utenfor dette kan verdiene bli usannsynlige, i visse fall endog negative!

Kalkulatoren er utviklet i 2002 av Stig Støtvig og Bernt-Håvard Øyen, NIBIO


Tast inn -
brysthøydealder (T13) og
overhøyde (Ho)           - trykk deretter

TreslagBonitet
(H40)
Prod.
evne
ÅMT-
max
H40-funksjon
Gran - Vestlandet Orlund (2001)
Sitkagran Orlund (2001)
Gran Tveite (1977)
Furu Tveite (1976)
Bjørk Strand (1967)
Osp Opdahl (1991)
Europeisk lerk Wielgolaski (1993)
Japansk lerk Wielgolaski (1993)
"Tabulator"-tasten kan brukes for å hoppe mellom felter i kalkulatoren