Skogkalkulatorer

Bonitering og produksjonsevne

Kalkulatoren estimerer høydebonitet og produksjonsevne for skog av jevn alder.

Treslagsskifte (konvertering av treslag)

Kalkulatoren viser hvilken H40-bonitet ulike treslag vil få ved et eventuelt treslagsskifte.

Volumberegning (kubering) av enkelttrær

Kalkulatoren beregner volum med bark, i liter.

Volumberegning (kubering) av bestand

Kalkulatoren beregner bestandsvolum i kubikkmeter per hektar for noen treslag.
NIBIO - Divisjon for skog og utmark - Avdeling Skogproduksjon og teknologi